Новини

Окт. 14, 2022

Проект BG16RFOP002-6.002-0061-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

1


Фирма „ЕАЗ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0061-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Общата стойност на проекта е 255 530,00 лв., от които 127 765,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 21.09.2022г. и е с продължителност 10 месеца.