Новини

Фев. 01, 2019

Проект BG16RFOP002-3.001-0109-C01/29.01.2018 „Повишаване на енергийната ефективност на „ЕАЗ" ООД"

проект
Фирма „ЕАЗ" ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-3.001-0109-C01/29.01.2018 „Повишаване на енергийната ефективност на „ЕАЗ" ООД" е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността на ЕАЗ ООД в сферата на производство на стругоавтоматни детайли и крепежни изделия, чрез намаляване на енергопотреблението и разходите за енергия при основните производствени процеси и разширяване на производствения капацитет. Чрез реализацията му ще се създадат технологични и производствени условия за подобряване на производителността и намаляване на производствените разходи, както и осигуряване нови възможности за излизане на пазара с крайни изделия.
С проекта, фирмата планира да увеличи обема на производство на стругоавтоматни детайли и крепежни изделия, както и да увеличи приходите от продажби и да привлече нови клиенти. В резултат на всички тези фактори, „ЕАЗ" ООД ще е в състояние да произвежда и предлага по-качествени продукти, за по-кратко производствено време и в по-големи обеми, което ще повиши неговата конкурентност.

Очакваните резултати в средносрочен план са: подобряване на енергоемкостта на производството на фирмата; увеличаване на обема на производство, посредством повишената производителност на новото оборудване, който отговаря на обема на заявки; съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчките; намаляване на обем на бракувана продукция, посредством използването на ново, модерно и прецизно производствено оборудване.

Общият бюджет на проекта възлиза на 2 175 577.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност" е в размер на 1 479 392,36 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.