Новини

Юли 10, 2016

Проект BG16RFOP002-2.002-0138 „Развитие на управленския капацитет на „ЕАЗ" ООД"

45bg
Фирма „ЕАЗ" ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.Проект BG16RFOP002-2.002-0138 „Развитие на управленския капацитет на „ЕАЗ" ООД" е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е модернизация на управлението на бизнес процесите в "ЕАЗ" ООД, чрез закупуване и внедряване на ERP система за управление и необходимия за функционирането й
хардуер.

С проекта, фирмата цели да подобри моделите на управление и организация на основните бизнес процеси в „ЕАЗ" ООД с цел укрепване на оперативния капацитет на предприятието и повишаване на неговата конкурентоспособност. Фирмата планира да оптимизира бизнес процесите си и да увеличи капацитета и ефективността на работа в отделните производствени и административни звена.

Очакваните резултати в средносрочен план са: оптимизирано управление на пет бизнес процеса в предприятието в т.ч. внедряване на нова организация на работните места и връзките с клиенти; намаляване на производствените разходи и увеличаване на приходите, вкл. на тези от износ; повишаване на производителността и конкурентоспособността; разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието.

Общият бюджет на проекта възлиза на 223 974.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност" е в размер на 156 781.80 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.