Новини

Юни 25, 2016

Проект BG16RFOP002-2.001-0930-C01/09.02.2016 „Повишаване на производствения капацитет на ЕАЗ ООД “

223
Фирма „ЕАЗ” ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.Проект BG16RFOP002-2.001-0930-C01/09.02.2016 „Повишаване на производствения капацитет на ЕАЗ ООД “ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на „ЕАЗ” ООД, чрез подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на компанията. С проекта, фирмата цели да внедри нови технологии, чрез които да подобри производствения процес, да повиши производителността си и да намали производствените разходи, като подобри качеството на крайния продукт и оптимизира организацията на производствения процес. Целта на фирмата е чрез закупуването на новото оборудване да се утвърдят позициите на вътрешния пазар, като същевременно се увеличи дела на изработка на САД и въздушни пускатели и за външния пазар.

С новото оборудване ще е възможно да се произвеждат по-висок клас продукти с по-добро качество и реализация на по-добра цена. Дружеството ще може да реализира продукцията си на нов сегмент на пазара. Допълнителен ефект ще бъде намалението на производственият брак и съкращаване на времето за производство на един детайл. Очакваните резултати са: увеличаване на обема на произвежданите продукти; увеличаване на производителността на труда с 16%; подобряване на качеството и увеличаване на обема на произвежданите продукти; Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието; намаляване на производствените разходи, увеличение на приходите от продажби.

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 071 000.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 749 700.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.