За ЕАЗ

Европейския фонд за регионално развитиеИновации и конкурентоспособност

Фирма „ЕАЗ" ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-3.001-0109-C01/29.01.2018 „Повишаване на енергийната ефективност на „ЕАЗ" ООД" е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността на ЕАЗ ООД в сферата на производство на стругоавтоматни детайли и крепежни изделия, чрез намаляване на енергопотреблението и разходите за енергия при основните производствени процеси и разширяване на производствения капацитет. Чрез реализацията му ще се създадат технологични и производствени условия за подобряване на производителността и намаляване на производствените разходи, както и осигуряване нови възможности за излизане на пазара с крайни изделия.
С проекта, фирмата планира да увеличи обема на производство на стругоавтоматни детайли и крепежни изделия, както и да увеличи приходите от продажби и да привлече нови клиенти. В резултат на всички тези фактори, „ЕАЗ" ООД ще е в състояние да произвежда и предлага по-качествени продукти, за по-кратко производствено време и в по-големи обеми, което ще повиши неговата конкурентност.

Очакваните резултати в средносрочен план са: подобряване на енергоемкостта на производството на фирмата; увеличаване на обема на производство, посредством повишената производителност на новото оборудване, който отговаря на обема на заявки; съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчките; намаляване на обем на бракувана продукция, посредством използването на ново, модерно и прецизно производствено оборудване.

Общият бюджет на проекта възлиза на 2 175 577.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност" е в размер на 1 479 392,36 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

 
Европейския фонд за регионално развитиеИновации и конкурентоспособност
Фирма „ЕАЗ" ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност" за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-2.002-0138 „Развитие на управленския капацитет на „ЕАЗ" ООД" е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е модернизация на управлението на бизнес процесите в "ЕАЗ" ООД, чрез закупуване и внедряване на ERP система за управление и необходимия за функционирането й
хардуер.

С проекта, фирмата цели да подобри моделите на управление и организация на основните бизнес процеси в „ЕАЗ" ООД с цел укрепване на оперативния капацитет на предприятието и повишаване на неговата конкурентоспособност. Фирмата планира да оптимизира бизнес процесите си и да увеличи капацитета и ефективността на работа в отделните производствени и административни звена.

Очакваните резултати в средносрочен план са: оптимизирано управление на пет бизнес процеса в предприятието в т.ч. внедряване на нова организация на работните места и връзките с клиенти; намаляване на производствените разходи и увеличаване на приходите, вкл. на тези от износ; повишаване на производителността и конкурентоспособността; разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието.

Общият бюджет на проекта възлиза на 223 974.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност" е в размер на 156 781.80 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента. 
 

Европейския фонд за регионално развитиеИновации и конкурентоспособност

Фирма „ЕАЗ” ООД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.
Проект BG16RFOP002-2.001-0930-C01/09.02.2016 „Повишаване на производствения капацитет на ЕАЗ ООД “ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на „ЕАЗ” ООД, чрез подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на компанията. С проекта, фирмата цели да внедри нови технологии, чрез които да подобри производствения процес, да повиши производителността си и да намали производствените разходи, като подобри качеството на крайния продукт и оптимизира организацията на производствения процес. Целта на фирмата е чрез закупуването на новото оборудване да се утвърдят позициите на вътрешния пазар, като същевременно се увеличи дела на изработка на САД и въздушни пускатели и за външния пазар.

С новото оборудване ще е възможно да се произвеждат по-висок клас продукти с по-добро качество и реализация на по-добра цена. Дружеството ще може да реализира продукцията си на нов сегмент на пазара. Допълнителен ефект ще бъде намалението на производственият брак и съкращаване на времето за производство на един детайл. Очакваните резултати са: увеличаване на обема на произвежданите продукти; увеличаване на производителността на труда с 16%; подобряване на качеството и увеличаване на обема на произвежданите продукти; Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието; намаляване на производствените разходи, увеличение на приходите от продажби.

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 071 000.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 749 700.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

Другите за нас

Местоположение

Намерете ни на картата
България, 4225 Перущица
ул. "Трети Март" 42
Телефон: 032/654 101
Факс: 032/654 100
E-mail: office@eaz-bg.com